Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 

informujemy, w jaki sposób Printsmarket korzysta z Państwa danych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

ColorMedia Łukasz Grzesik z siedzibą ul. Pełkińska 156, 37-500 Jarosław, jako Administrator danych osobowych informuje, że: 

§1.

W sprawie danych osobowych można kontaktować się z nami e-mailem pod adresem kontakt@printsmarket.pl i/lub telefonem +48 694 245 103 i/lub pisemnie na adres ColorMedia, ul. Pełkińska 156, 37-500 Jarosław

 

§2.

Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w ramach sklepu  jest dobrowolne, ale konieczne w celu złożenia zamówienia.

 

§3.

Dane osobowe są przetwarzane w celu: związanym z realizacją zamówienia i prawidłową realizacja usług określonych w regulaminie Printsmarket; przedstawienia oferty umowy o świadczenie usług o których mowa w regulaminie Printsmarket; rozpatrywania zgłoszonych reklamacji; marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych na podstawie odrębnej zgody; dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży lub ochrony interesów prawnych Printsmarket.

 

§4.

Podstawą przetwarzania danych na cele marketingowe jest zgoda. Zgodę tę można w każdym momencie wycofać klikając w link dezaktywujący, zawarty w każdym naszym newsletterze, albo wysyłając wiadomość do Printsmarket lub dzwoniąc w tej sprawie;

 

§5.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 

§6.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

 

 

§7.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

 

§8.

Podane dane osobowe możemy udostępniać następującym  podmiotom: podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, firmom hostingowym, podmiotom obsługującym newsletter, podmiotom obsługującym system płatności elektronicznej oraz podmiotom z którymi Printsmarket współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi przez Printsmarket Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

 

§9.

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Printsmarket posiada w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych. 

 

§10.

Osoba, której dane są przetwarzane przez Printsmarket ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

§11.

Osoba, której dane są przetwarzane przez Printsmarket ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO) jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Wcześniej zalecamy jednak zwrócić się bezpośrednio do Printsmarket, abyśmy mogli odnieść się do skargi możliwie jak najszybciej i zgodnie oczekiwaniami wnioskującego.

 

§12.

Osoba, której dane są przetwarzane przez Printsmarket, ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych od Administratora, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) cofnięta została zgoda, stanowiącą podstawę przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

c) wniesiony został sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania 

d) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

13. Wszelkie zgody wyrażone w ramach sklepu dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.