Regulamin
Polityka prywatności
Wymagania techniczne
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Drukarnia internetowa dostępna pod adresem internetowym www.printsmarket.pl (dalej: „Drukarnia internetowa”) prowadzona jest przez Łukasz Grzesik prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Color Media Łukasz Grzesik (adres prowadzenia działalności: ul. Pełkińska 156, 37-500 Jarosław), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 792-200-43-81, REGON NUMER, adres poczty elektronicznej: kontakt@printsmarket.pl, numer telefonu: (+48) 694 245 103 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2. Definicje:
1.2.1. DRUKARNIA INTERNETOWA - Drukarnia internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.printsmarket.pl
1.2.2. DRUKARNIA - Łukasz Grzesik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Color Media Łukasz Grzesik (adres prowadzenia działalności: ul. Pełkińska 156, 37-500 Jarosław), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 792-200-43-81, REGON NUMER, adres poczty elektronicznej: kontakt@printsmarket.pl, numer telefonu: (+48) 694 245 103 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2.3. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.2.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Drukarni internetowej umożliwiający wybór Projektu, jego uzupełnienie przez Klienta oraz złożenie Zamówienia. 1.2.5. GODZINA ROBOCZA – jedna godzina między 8:00 a 16:00 w Dni robocze.
1.2.6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę wykonania Produktu przez Drukarnię.
1.2.7. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.2.8. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
1.2.9. PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Drukarnię zgodnie z Projektem określonym i uzupełnionym przez Klienta i które jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Drukarnią.
1.2.10. PROJEKT – szablon przyszłego Produktu udostępniony w Drukarni internetowej i podlegający dalszemu określeniu przez Klienta w trakcie składania Zamówienia oraz uzupełnieniu przez Klienta o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne zgodne ze Specyfikacją.
1.2.11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni internetowej.
1.2.12. SPECYFIKACJA - specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
1.2.13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
1.2.14.USŁUGODAWCA – Łukasz Grzesik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Color Media Łukasz Grzesik (adres prowadzenia działalności: ul. Podzamcze 28b, 37-500 Jarosław), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 792-200-43-81, REGON NUMER, adres poczty elektronicznej: biuro@printsmarket.pl, numer telefonu: (+48) 694 245 103 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2.15. WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Drukarnię uzupełnionych przez Klienta elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.
1.2.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Drukarnię.
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Drukarni internetowej usługi drogą elektroniczną polegające na:
2.1.1. Prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.
2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
3.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
3.3.2. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.
3.3.3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.
3.3.4. Wtyczka Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) dla przeglądarki internetowej dla obsługi wgrywania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi i korzystania z Projektów.
3.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
4.1.1. Zarejestrowanie Konta w Drukarni po kliknięciu przycisku "Zarejestruj", znajdującego się nad ikonką z wizerunkiem koszyka i wypełnienie formularza.
4.1.2. Klient na stronie Drukarni internetowej, w zakładce "Sklep"za pomocą interaktywnego formularza poprzez kliknięcia wybiera spośród dostępnych dla danego rodzaju Produktu cech te, które powinien posiadać zamawiany przez niego Produkt. Klient określa również ilość zamawianych Produktów. W trakcie składania Zamówienia w Drukarni internetowej nowy, niezarejestrowany lub niezalogowany użytkownik po skompletowaniu zamówienia i ewentualnym wgraniu plików zostaje przeniesiony do strony z wyborem statusu klienta. Możliwy jest wybór spośród trzech możliwości: logowanie do zarejestrowanego Konta – przycisk "Mam już konto", rejestrację nowego Konta – przycisk "Załóż nowe konto" oraz dokonania zakupów bez rejestracji – przycisk "Zakupy bez rejestracji" Po wyborze przycisku - "Załóż nowe konto" i wypełnieniu wymaganych pól, w momencie potwierdzenia Zamówienia jak w pkt. 4.3. - 4.3.7. Konto zostaje utworzone, a zamówienie złożone.
4.1.3. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Drukarnia niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.
4.2. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4.2.1. Niezarejestrowany Klient na stronie Drukarni internetowej, za pomocą interaktywnego formularza poprzez kliknięcia wybiera te spośród dostępnych cech dla danego rodzaju Produktu, które powinien posiadać zamawiany przez niego Produkt. Klient określa również ilość zamawianych Produktów.
4.2.1.1. Na tym etapie Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, terminie realizacji oraz jednostkowej i łącznej cenie.
4.2.1.2. Na tym etapie Klient ma również możliwość modyfikacji cech oraz ilości zamawianego Produktu poprzez kliknięcie odpowiednich pól interaktywnego formularza.
4.2.2. Następnie po kliknięciu pola "Dodaj do koszyka" znajdującego się poniżej interaktywnego formularza z jego prawej strony, Klient zostaje przeniesiony do strony z zawartością koszyka – jest to strona internetowa Drukarni internetowej, na której Klient widzi zestawienie wybranych przez siebie produktów, ze specyfikacją ilościową, jakościową, cenami składowymi, podatkiem VAT:
4.2.2.1. Wgrywa pliki z elementami tekstowymi lub graficznymi – w tym celu klika pole "Dodaj pliki…" chcąc pominąć dodawanie plików, lub dodać pliki później w innym trybie – klika przycisk "Kontynuuj" znajdujący się pod komunikatem o braku wgranych plików. Powyższa czynność jest wymagana, aby możliwe było przejście do następnego etapu. Na tym etapie możliwe jest też dołączenie dodatkowych informacji do zamówienia w przeznaczonym do tego celu okienku, na dole, po lewej stronie zamówienia.
4.2.3. Następnie Klient zostaje przeniesiony do strony z wyborem statusu klienta. Możliwy jest wybór spośród trzech możliwości: logowanie do zarejestrowanego Konta – przycisk "Mam już konto", rejestrację nowego Konta – przycisk "Załóż nowe konto" oraz dokonania zakupów bez rejestracji – przycisk "Zakupy bez rejestracji" Po wyborze przycisku - "Zakupy bez rejestracji" wyświetli się polecenie wpisania we wskazane pole adresu e-mail, dla którego będzie realizowane zamówienie. Adres posłuży jako identyfikator zamówienia.
4.2.4. Klient ma możliwość wgrania plików także korzystając z danych dostępowych do serwera Drukarni internetowej umożliwiających wgranie plików bezpośrednio na serwer Drukarni internetowej – dane dostępowe zostaną przesłane Klientowi w wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia.
4.2.5. W następnym oknie Klient wybiera dokument sprzedaży (paragon albo faktura VAT).podaje dane do dostawy: imię i nazwisko, opcjonalnie nazwę firmy i NIP, numer telefonu, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj) oraz adres e-mail. Zatwierdza przyciskiem "Kontynuuj".
4.2.5.1. Następnie wybiera sposób dostawy i metodę płatności, każdorazowo przemieszczanie do kolejnych okien formularza zamówienia odbywa się za pomocą przycisku "Kontynuuj" lub "Wróć" jeśli zachodzi potrzeba zmodyfikowania uprzednio wpisanych treści.
4.2.5.5. Klient na każdym z w/w etapów ma możliwość dodania kolejnego produktu za pomocą rozwijalnego z lewej krawędzi okna menu "Produkty". Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, terminie realizacji oraz jednostkowej i łącznej cenie, w tym kosztach dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztach o ile takie występują.
4.3. Po wyborze metody płatności Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.
4.3.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
4.3.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
4.3.3. Dane do dostawy.
4.3.4. Wybrany sposób dostawy i płatności.
4.3.5. Informacja o rabacie.
4.3.6. Informacja o wybranym dokumencie sprzedaży.
4.3.7. Następnie należy kliknąć pole "Zamawiam", po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje również zawarta umowa Pomiędzy Drukarnią a Klientem o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni.
4.3.8. Tak złożone Zamówienie, wiąże Klienta jeżeli Drukarnia niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.
 
5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY WYKONANIA PRODUKTU
5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Drukarni internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
5.2. Cena Produktu widoczna na stronie Drukarni internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Na tym etapie zsumowana cena zamówienia nie zawiera jednak kosztów dostawy, które to koszta dodawane są w w podsumowaniu zamówienia, po wyborze metod wysyłki i płatności a bezpośrednio przed potwierdzeniem Zamówienia.
5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Drukarni internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.4. Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia
5.4.1. Celem zawarcia umowy o wykonania Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia jak opisano to w pkt. 4.3.
5.4.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3. Drukarnia niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
5.4.2.1. Oświadczenie Drukarni o otrzymaniu Zamówienia.
5.4.2.2. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.4.2.3. Faktura PROFORMA, na podstawie której, klient powinien dokonać płatności na wskazane w fakturze konto rachunku bankowego drukarni.
5.4.2.4. Link do niniejszego Regulaminu.
5.4.2.5. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu dokonanego przez Klienta na wskazany w fakturze Proforma rachunek bankowy, do klienta zostaje wysłane Oświadczenie Drukarni o przyjęciu do realizacji Zamówienia.
5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2.5 zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Klientem, a Drukarnią.
5.5. Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.
5.6. Czas realizacji oraz termin wysyłki podany przy składaniu zamówieniu jest czasem przewidywanym - nie jest gwarantowany.
 
6. WERYFIKACJA PROJEKTU UZUPEŁNIONEGO PRZEZ KLIENTA
6.1. Po zawarciu umowy wykonania Produktu jak podano w pkt. 5.4 Drukarnia dokonuje w ciągu 48 Godzin roboczych Weryfikacji materiałów dołączonych do zamówienia i informuje o jej wyniku Klienta.
6.1.1. W wypadku pozytywnej Weryfikacji - tj. gdy uzupełnione przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji - Drukarnia informuje o tym klienta i przystępuje do realizacji Produktu.
6.1.2. W wypadku negatywnej Weryfikacji - tj. gdy załączone przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu nie są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji – Drukarnia niezwłocznie wysyła do Klienta e-mail, wskazując Klientowi niezgodności załączonego materiału (projekt, fotografie, zawartość tekstowa) z wymogami Specyfikacji oraz wzywa do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w jasno określonym terminie, a następnie przeprowadza ponowną Weryfikację.
6.1.3. Po bezskutecznym upływie terminu z pkt. 6.1.2 lub po ponownej negatywnej Weryfikacji Drukarnia ponownie wskazuje niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta ze Specyfikacją i wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
6.1.4. Następnie po uzupełnieniu przez Klienta Projektu przyszłego Produktu zgodnie ze Specyfikacją Drukarnia niezwłocznie przystępuje do realizacji Produktu. W innym wypadku, Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu jedynie na wyraźne, dokonane w formie pisemnej, życzenie Klienta uruchomienia realizacji produktu zgodnie z nadesłanymi przez niego materiałami bądź projektem.
6.1.4.1. Oświadczenie klienta powinno zawierać klauzulę iż "przyjmuje do wiadomości wszystkie niezgodności nadesłanego przez niego materiału z wymaganiami technicznymi określonymi w specyfikacji, oraz wyraża wolę realizacji wydruku mimo wykazanych uchybień i możliwych w związku z nimi wad produktu końcowego.".
6.1.4.2. W przypadku braku tak wyrażonego życzenia Drukarnia odstępuje od umowy.
 
7. SPOSOBY PŁATNOŚCI
7.1. Drukarnia akceptuje następujące sposoby płatności:
7.1.1. Przedpłata przelewem na rachunek bankowy Drukarni: Bank: SKOK Stefczyka oddział Jarosław, Numer rachunku: 05 7999 9995 0651 7242 9704 0001.
7.1.2. Płatność za pobraniem, zapłata przy odbiorze towaru - gotówką kurierowi. Przy przesyłce pobraniowej wartość zamówienia nie może przekroczyć 1 200 zł netto.
7.1.3. Przelewem Online za pośrednictwem serwisu PayU - www.payu.pl (Płatność przelewem online, przelewem tradycyjnym, kartą kredytową).
 
8. SPOSOBY DOSTAWY 
8.1. Drukarnia udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: Przesyłka kurierska UPS (www.ups.com).
8.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
8.3. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na dostawę Produktu składa się termin realizacji Produktu przez Drukarnię i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
8.3.1. Termin realizacji Produktu przez Drukarnię jest podany przy danym Produkcie w pkt. 4.3.2. w polu „Termin realizacji”. Czas ten należy liczyć w Dniach roboczych w następujący sposób: od momentu pozytywnej Weryfikacji dokonanej zgodnie z pkt. 6. Regulaminu albo wyraźnego życzenia Klienta, o którym mowa w pkt. 6.1.2.2. do chwili zrealizowania i wysłania Produktów.
8.3.2. Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawia się następująco: Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu paczki wynikające ze strony firmy kurierskiej.
 
9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
9.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w Drukarni internetowej).
9.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pisemnie na adres Usługodawcy: Drukarnia ColorMedia, ul. Podzamcze 28b, 37-500 Jarosław.
9.1.2.1. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
9.1.2.2. Usługobiorca ma także możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Drukarni internetowej ze skutkiem natychmiastowym korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta - w tym celu w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta należy kliknąć pole "Usuń konto" po czym Usługobiorca otrzyma na swój adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie usunięcie Konta. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje rozwiązana umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.
9.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
9.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
9.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 
10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
10.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
10.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Drukarni wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
10.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacje@printsmarket.pl. lub pisemnie na adres Drukarni: Drukarnia ColorMedia, ul. Podzamcze 28b, 37-500 Jarosław.
10.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Drukarni: Drukarnia ColorMedia, ul. Podzamcze 28b, 37-500 Jarosław.
10.1.4. Drukarnia ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
10.1.5. Drukarnia nie będzie rozpatrywała reklamacji z tytułu niezgodności z umową, w przypadku Produktów powstałych pomimo negatywnej oceny procesu Weryfikacji, a skierowanej do produkcji na wyraźne , pisemne oświadczenie Klienta o skierowaniu Projektu do Druku, jak w p 6.1.4.1
10.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Drukarnia informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.
10.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Drukarnię internetową:
10.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Drukarni internetowej Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacje@printsmarket.pl.
10.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
10.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
10.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
10.3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
10.3.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego: www.payu.pl
 
11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
11.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Drukarni): Drukarnia ColorMedia, ul. Podzamcze 28b, 37-500 Jarosław.
11.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
11.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
11.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
11.5. Usługodawca (Drukarnia) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy).
11.6. Termin czternastodniowy, w którym Klient Drukarni może odstąpić od umowy, liczy się od dnia gdy umowa dotycząca świadczenia usługi druku została zawarta, tj od faktu skierowania przez Drukarnię do Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia.
11.7. Konsument odstępujący od umowy wykonania ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Drukarni.
11.8. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usługi druku zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadku, gdy Drukarnia za zgodą lub na żądanie Klienta rozpoczęła świadczenie usługi druku, przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa powyżej w pkt 11.6
 
12. INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
12.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola „Zamawiam” w pkt. 4.3.9. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Przejdź do koszyka” obok pola „Zamawiam” i odpowiedniej modyfikacji wprowadzonych danych.
12.1.2. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Drukarni) na adres kontakt@printsmarket.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu +68 694 245 103.
12.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Drukarnię) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
12.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
12.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:
12.2.2.1. przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy oraz
12.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
12.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Umowy zawierane poprzez Drukarnia internetowa zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
13.3. Rozstrzyganie sporów:
13.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
13.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 
POLITYKA PRYWATNOSCI
1. Postanowienia ogólne
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Drukarni internetowej jest Łukasz Grzesik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Colormedia Łukasz Grzesik (adres prowadzenia działalności: 37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 28b), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 792-200-43-81, REGON , adres poczty elektronicznej: kontakt@printsmarket.pl, numer telefonu: tel.694 245 103 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Drukarni internetowej i Drukarnią.
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Drukarni internetowej.

2. Cel i zakres zbierania danych
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Drukarnią) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Drukarnię internetowa lub zawarciu i wykonaniu umowy wykonania Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
2.2. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 8.1. Regulaminu Drukarni internetowej, tj. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, Poland. Tel.: +48-22-534-00-00, Fax: +48-22-534-08-01. www.ups.com
2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):  Imię i nazwisko, nazwa firmy, Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj), Numer telefonu,  Adres e-mail, Numer identyfikacji podatkowej (dotyczy Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT), Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym), Numer faksu.
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 2.7.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Drukarni internetowej lub zawarcia umowy wykonania Produktów, z wyjątkiem numeru faksu.
2.6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Drukarni internetowej. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Drukarni internetowej (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki
 
3. Podstawa przetwarzania danych
3.1. Korzystanie z Drukarni internetowej oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Drukarnia internetowa lub umów wykonania Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę wykonania Produktu zgodnie z Regulaminem Drukarni internetowej.
3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Drukarnia internetowa przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
 
4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@printsmarket.pl, lub też telefonicznie pod numerem telefonu: +48 694 245 103 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 
5. Postanowienia końcowe
5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.2. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
5.2.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
5.2.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5.2.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Drukarni internetowej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.